Ngày 5/4/2013 - khai giảng lớp C#.net For Base

Hôm 5/4, Stanford tổ chức khai giảng lớp C#.net for base, lớp có 5 bạn học viên đã đến đầy đủ, các bạn đã được phổ biến quy định học tập và cài đặt môi trường học tập để thứ 2

Ngày 8/4/2013 sẽ bắt đầu vào nội dung chính thức của khóa học.

Stanford chúc các bạn học tập đạt hiệu quả cao.

Tags: