Project học viên chi tiết

Thi Trắc Nghiệm

Công nghệ sử dụng:

C#, ASP.NET, ADO.NET, Linq & Entity Framework, 3Tiers, Reports

Chức năng:

- Quản lý và phân quyền sử dụng
- Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi, đề thi
- Thi trực tuyến, kết quả bài làm

Giảng viên:

Bùi Quang Đăng